Privacy policy & gebruiksvoorwaarden voor de website

A.  Privacy beleid


Wij appreciëren uw bezoek aan onze website en wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom informeren we u graag over de gebruiksvoorwaarden op deze website.


Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 en gaat uit van Mecdecor bvba, met zetel te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 135, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0543.704.695 (Hierna Mecdecor).


Mecdecor acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG. Tijdens uw contact met ons persoonlijk of via onze website kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer) met ons deelt. Dit zijn uw “persoonsgegevens”.


Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen. Mecdecor behoudt zich het recht om de onderhavige gebruiksvoorwaarden, te allen tijde en zonder vooropzeg, te wijzigen of aan te passen.


Mecdecor ('''wij''), gevestigd in België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://mecdecor.be/ en gerelateerde websites en diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 28-07-2020


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Mecdecor aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Mecdecor analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Mecdecor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 6 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


De verwerking van persoonsgegevens


Mecdecor verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij het downloaden van een Ebook of  wanneer door Mecdecor diensten worden verleend.


De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Mecdecor en u.


De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen.


Mecdecor verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

 • Klantenbeheer
 • Informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of ander onderwerpen die u kunnen aanbelangen
 • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen

Mecdecor zal de persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om onze activiteiten te kunnen uitoefenen. Dit zal op een proportionele wijze gebeuren.


Mecdecor opteert voor partners die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen. Mecdecor kan uw gegevens overdragen naar ActiveCampaign die de gegevens kan verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geïnstalleerd. ActiveCampaign is geregistreerd op de Amerikaanse Privacy Shield list en hanteert dus een even hoge standaard inzake bescherming van privacy als in Europa.


Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie kan u terugvinden in onze Cookie Policy.


Rechten van de betrokkene


Wil u uw gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres info@mecdecor.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen.  De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en zolang dit technisch mogelijk is. Uw aanvraag zal steeds zo snel mogelijk behandeld worden. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u, bij een hoog risico voor uw rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als  betrokkene worden geïnformeerd.


Veiligheid en vertrouwelijkheid


Mecdecor heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens, te vermijden. In geen geval kan Mecdecor aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mecdecor.be.


Gebruik van uw gegevens


U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.


Aangaande minderjarigen


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op deze manier kan er voorkomen worden dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mecdecor.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze Privacyverklaring.

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

Het privacybeleid bij Mecdecor is onderworpen aan het Belgisch recht.

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze verklaring of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.


B.  Disclaimer


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website van Mecdecor (de beheerder), met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, Ebooks e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mecdecor of rechthoudende derden.

Elke inbreuk op deze rechten, is verboden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van de website, inclusief de inhoud van onze Ebooks, gratis aangeboden op onze website, of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk (per e-mail) aan ons te worden aangevraagd.

De informatie (teksten, beelden, Ebooks en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.


Inhoud van de site

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De website wordt regelmatig bijgewerkt door de beheerder of zijn medewerkers. Toch kan de beheerder niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Mecdecor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies als gevolg van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en onze gratis aangeboden Ebooks.

De beheerder heeft het recht om op het even welk moment de aanwezige informatie op de site te wijzigen zonder de gebruikers daar voorafgaandelijk van te verwittigen.

De beheerder kan evenmin waarborgen dat alle functies van de site op elk moment beschikbaar zullen zijn zonder vergissingen of onderbrekingen, of dat alle vergissingen onmiddellijk zullen worden rechtgezet of dat de site of de infrastructuur die de toegang tot de site mogelijk maakt niet zal zijn aangetast door één of ander virus of door een ander schadelijk element.

De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of alle (rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden schade voortkomend uit het gebruik van de site of uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken.


Links naar andere websites

Mecdecor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop www.mecdecor.be. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen dan die van Mecdecor . Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet gegarandeerd worden.

Deze wettelijke bepalingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of onze disclaimer, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@mecdecor.be per post naar Mecdecor bvba, Bisschoppenhoflaan 135, 2100 Deurne.

arrow_drop_up arrow_drop_down